Currently TXing
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
56 % 2 % 12 days, 5 hrs, 31 mins, 21 s 11 days, 16 hrs, 38 mins, 31 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
23%
17.3 GB 5.02 GB 23.54 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Dublin) Callsign
2021-09-17 16:50:19MM7BDW
2021-09-17 16:50:19MØSIA
Last Heard List
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-17 16:50:35MM7BDW ALL MM7BDW transmitting
2021-09-17 15:47:532EØEUFALL 2EØEUF 8
2021-09-17 01:16:54W1MVPALL W1MVP 2
Todays Heard List
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-09-17 16:50:35MM7BDW ALL MM7BDW transmitting
2021-09-17 16:50:34MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-09-17 16:50:03MM7BDW ALL MM7BDW 29
2021-09-17 16:49:24MM7BDW ALL MM7BDW 37
2021-09-17 16:49:24MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-09-17 16:48:38MM7BDW ALL MM7BDW 43
2021-09-17 16:47:43MM7BDW ALL MM7BDW 49
2021-09-17 16:47:22MM7BDW ALL MM7BDW 19
2021-09-17 16:47:10MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-09-17 16:46:49MM7BDW ALL MM7BDW 21
2021-09-17 16:46:43MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-09-17 16:46:31MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-09-17 16:45:45MM7BDW ALL MM7BDW 43
2021-09-17 16:45:24MM7BDW ALL MM7BDW 19
2021-09-17 16:45:17MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-09-17 16:44:56MM7BDW ALL MM7BDW 21
2021-09-17 16:44:30MM7BDW ALL MM7BDW 24
2021-09-17 16:44:29MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-09-17 16:44:16MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-09-17 16:44:16MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-09-17 16:43:58MM7BDW ALL MM7BDW 18
2021-09-17 16:43:54MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-09-17 16:43:39MM7BDW ALL MM7BDW 13
2021-09-17 16:43:15MM7BDW ALL MM7BDW 21
2021-09-17 16:36:46MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-09-17 16:36:31MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-09-17 16:35:54MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-09-17 16:35:44MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-09-17 16:35:20MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-09-17 16:35:12MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-09-17 16:35:10MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-09-17 16:29:27MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-09-17 16:29:27MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-09-17 16:29:26MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-09-17 16:29:18MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-09-17 16:29:17MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-09-17 16:29:14MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-09-17 16:25:45MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-09-17 16:22:51MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-09-17 16:15:43MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-09-17 16:10:28MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-09-17 15:47:532EØEUFALL 2EØEUF 8
2021-09-17 15:47:432EØEUFALL 2EØEUF 1
2021-09-17 15:43:372EØEUFALL 2EØEUF 8
2021-09-17 01:45:19MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-09-17 01:16:54W1MVPALL W1MVP 2
2021-09-17 01:16:45W1MVPALL W1MVP 0
Alltime Heard List
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway
2021-09-17 16:50:35MM7BDW ALL MM7BDW
2021-09-17 15:47:532EØEUFALL 2EØEUF
2021-09-17 01:16:54W1MVPALL W1MVP
2021-09-16 13:21:42GMØCSNALL GMØCSN
2021-09-16 11:51:22MM7RGMALL MM7RGM
2021-09-15 14:08:55M7RJBALL M7RJB
2021-09-15 11:19:27DDØWEALL DDØWE
2021-09-14 19:50:00VE3KRLALL VE3KRL
2021-09-14 16:51:28KFØCOL*****EAFSM KFØCØL
2021-09-12 23:09:50G7UWVALL G7UWV
2021-09-12 17:26:35MW7KDFALL MW7KDF
2021-09-11 15:07:215B4AHOALL 5B4AHO
2021-09-10 20:10:36G1CVRALL GB3RF
2021-09-10 15:25:45OE7CKIALL OE7CKI
2021-09-09 22:10:272MØAIVALL 2MØAIV
2021-09-09 16:56:19GØIMDALL GØIMD
2021-09-09 13:46:13GM4ZNCALL GB7AY
2021-09-09 10:56:43G3YFWALL G3YFW
2021-09-08 17:56:072EØSLGALL 2EØSLG
2021-09-07 18:36:39W1VMALL W1VM
2021-09-07 17:25:47N4EJVALL N4EJV
2021-09-04 23:06:59CU3YA/FT2ALL CU3AT
2021-09-04 23:05:51CT1HDCALL CT1EYY
2021-09-04 15:54:17M5STCALL M5STC
2021-09-03 22:20:50GMØCQVALL GMØCQV
2021-09-03 21:01:51G4FXEALL G4FXE
2021-09-02 21:11:32M7BOFALL M7BOF
2021-09-01 23:18:05G3NKHALL G3NKH
2021-09-01 06:23:55K5NKKALL K5NKK
2021-08-31 17:49:25MM7CAN/7ØDALL MM7CAN
2021-08-31 16:03:15MØJCMALL MØJCM
2021-08-31 05:18:28KE8NKOALL KE8NKO
2021-08-30 20:35:48G4DBR*****H530A G4DBR
2021-08-29 20:12:24G4YZPALL G4YZP
2021-08-29 17:16:01DO9CQALL DBØDS
2021-08-29 15:58:49GM1FNXALL GM1FNX
2021-08-29 09:52:29M7CIJALL M7CIJ
2021-08-29 01:53:52NK4ZALL NK4Z
2021-08-28 15:09:32VE3PRJALL VE3PRJ
2021-08-28 10:30:13PD4ETALL PD4ET
2021-08-26 23:15:16MØYCTALL MØYCT
2021-08-26 21:42:32G4GVCALL G4GVC
2021-08-26 13:16:44MM6RSPALL MM6RSP
2021-08-25 19:43:36YD8RPKALL YD8RPK
2021-08-25 01:10:07VE1ACSALL VE1ACS
2021-08-24 14:45:06KO4KEQALL KO4KEQ
2021-08-24 14:05:45G4CFW*****EACFT G4CFW
2021-08-22 10:34:50DO4SCWALL DO4SCW
2021-08-21 19:09:00MM7RKOALL MM7RKO
2021-08-21 14:27:21G6JUPJOHNALL G6JUP
2021-08-21 02:01:51W3SSSALL W3SSS
2021-08-19 16:59:572MØWYIALL GB7LV
2021-08-19 15:36:11MM3PTJALL MM3PTJ
2021-08-19 10:59:36??????????ALL OZ6REX
2021-08-19 04:35:59LU3FMMALL LU3FMM
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2021-09-17, 16:50:57 (Europe/Dublin) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard