Currently TXing
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
0 % 1 % 38 days, 20 hrs, 6 mins, 32 s 37 days, 10 hrs, 55 mins, 9 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
/dev/vda1 /
16%
18.86 GB 3.47 GB 23.54 GB
Connected YSFGateways
Reporting Time (Europe/Dublin) Callsign
2021-06-19 19:15:48MM7BDW
2021-06-19 19:15:482MØAIV
2021-06-19 19:15:48MM7BDW
Last Heard List
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-06-19 19:16:57MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 05:28:10KE7MTFALL KE7MTF 0
Todays Heard List
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway Dur (s)
2021-06-19 19:16:57MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 19:13:00MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 18:35:49MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-06-19 18:35:38MM7BDW ALL MM7BDW 11
2021-06-19 18:35:16MM7BDW ALL MM7BDW 18
2021-06-19 18:35:15MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 18:35:13MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 18:35:03MM7BDW ALL MM7BDW 9
2021-06-19 18:34:52MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 18:34:45MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 18:34:35MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 18:34:27MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-06-19 18:31:47MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 18:31:02MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 18:29:53MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 18:29:29MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 18:28:09MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 18:26:34MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 18:26:19MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 18:26:17MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 18:26:09MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 18:25:46MM7BDW ALL MM7BDW 19
2021-06-19 18:19:14MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-06-19 18:19:09MM7BDW ALL MM7BDW 5
2021-06-19 17:20:48MM7BDW ALL MM7BDW 14
2021-06-19 17:20:06MM7BDW ALL MM7BDW 39
2021-06-19 17:18:43MM7BDW ALL MM7BDW 21
2021-06-19 17:17:41MM7BDW ALL MM7BDW 59
2021-06-19 17:16:53MM7BDW ALL MM7BDW 46
2021-06-19 17:16:49MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 17:15:13MM7BDW ALL MM7BDW 36
2021-06-19 17:13:23MM7BDW ALL MM7BDW 48
2021-06-19 17:13:02MM7BDW ALL MM7BDW 15
2021-06-19 17:11:52MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 17:10:40MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 17:10:01MM7BDW ALL MM7BDW 37
2021-06-19 17:08:29MM7BDW ALL MM7BDW 27
2021-06-19 17:06:42MM7BDW ALL MM7BDW 45
2021-06-19 17:05:36MM7BDW ALL MM7BDW 59
2021-06-19 17:04:59MM7BDW ALL MM7BDW 34
2021-06-19 17:04:07MM7BDW ALL MM7BDW 47
2021-06-19 17:02:21MM7BDW ALL MM7BDW 44
2021-06-19 17:01:31MM7BDW ALL MM7BDW 46
2021-06-19 16:59:32MM7BDW ALL MM7BDW 57
2021-06-19 16:58:47MM7BDW ALL MM7BDW 41
2021-06-19 16:57:46MM7BDW ALL MM7BDW 59
2021-06-19 16:57:30MM7BDW ALL MM7BDW 12
2021-06-19 16:57:28MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 16:56:31MM7BDW ALL MM7BDW 57
2021-06-19 16:55:28MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 16:54:55MM7BDW ALL MM7BDW 31
2021-06-19 16:54:12MM7BDW ALL MM7BDW 36
2021-06-19 16:54:09MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 16:53:21MM7BDW ALL MM7BDW 48
2021-06-19 16:53:04MM7BDW ALL MM7BDW 12
2021-06-19 16:51:47MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-06-19 16:51:35MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 16:51:21MM7BDW ALL MM7BDW 11
2021-06-19 16:51:02MM7BDW ALL MM7BDW 16
2021-06-19 16:50:21MM7BDW ALL MM7BDW 39
2021-06-19 16:49:55MM7BDW ALL MM7BDW 23
2021-06-19 16:49:09MM7BDW ALL MM7BDW 44
2021-06-19 16:48:52MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 16:47:58MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 16:47:55MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 16:47:38MM7BDW ALL MM7BDW 17
2021-06-19 16:46:26MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 16:45:27MM7BDW ALL MM7BDW 55
2021-06-19 16:44:01MM7BDW ALL MM7BDW 23
2021-06-19 16:43:24MM7BDW ALL MM7BDW 34
2021-06-19 16:42:50MM7BDW ALL MM7BDW 34
2021-06-19 16:41:17MM7BDW ALL MM7BDW 30
2021-06-19 16:40:34MM7BDW ALL MM7BDW 40
2021-06-19 16:39:32MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 16:38:39MM7BDW ALL MM7BDW 49
2021-06-19 16:38:06MM7BDW ALL MM7BDW 30
2021-06-19 16:37:46MM7BDW ALL MM7BDW 15
2021-06-19 16:37:38MM7BDW ALL MM7BDW 5
2021-06-19 16:37:23MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 16:24:53MM7BDW ALL MM7BDW 15
2021-06-19 15:00:23MM7BDW ALL MM7BDW 16
2021-06-19 14:25:02MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 14:21:21MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 11:18:32MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-06-19 11:17:45MM7BDW ALL MM7BDW 43
2021-06-19 11:16:59MM7BDW ALL MM7BDW 43
2021-06-19 11:16:20MM7BDW ALL MM7BDW 34
2021-06-19 11:15:20MM7BDW ALL MM7BDW 55
2021-06-19 11:13:31MM7BDW ALL MM7BDW 45
2021-06-19 11:11:29MM7BDW ALL MM7BDW 48
2021-06-19 11:09:10MM7BDW ALL MM7BDW 14
2021-06-19 11:08:13MM7BDW ALL MM7BDW 52
2021-06-19 11:07:33MM7BDW ALL MM7BDW 37
2021-06-19 11:06:46MM7BDW ALL MM7BDW 44
2021-06-19 11:06:35MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 11:06:27MM7BDW ALL MM7BDW 5
2021-06-19 11:03:57MM7BDW ALL MM7BDW 35
2021-06-19 11:03:41MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 11:03:19MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 11:02:39MM7BDW ALL MM7BDW 27
2021-06-19 11:00:57MM7BDW ALL MM7BDW 42
2021-06-19 11:00:45MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 11:00:25MM7BDW ALL MM7BDW 18
2021-06-19 10:59:52MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-06-19 10:57:35MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:54:45MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:54:43MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:54:38MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:54:21MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-06-19 10:53:03MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:53:03MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 10:53:02MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:51:47MM7BDW ALL MM7BDW 5
2021-06-19 10:51:37MM7BDW ALL MM7BDW 9
2021-06-19 10:51:01MM7BDW ALL MM7BDW 21
2021-06-19 10:50:19MM7BDW ALL MM7BDW 38
2021-06-19 10:49:52MM7BDW ALL MM7BDW 24
2021-06-19 10:49:42MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:49:39MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:49:32MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-06-19 10:49:16MM7BDW ALL MM7BDW 13
2021-06-19 10:47:50MM7BDW ALL MM7BDW 9
2021-06-19 10:46:47MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:46:43MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-06-19 10:45:26MM7BDW ALL MM7BDW 13
2021-06-19 10:44:24MM7BDW ALL MM7BDW 58
2021-06-19 10:43:41MM7BDW ALL MM7BDW 37
2021-06-19 10:43:26MM7BDW ALL MM7BDW 11
2021-06-19 10:42:15MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 10:41:47MM7BDW ALL MM7BDW 24
2021-06-19 10:41:31MM7BDW ALL MM7BDW 11
2021-06-19 10:41:21MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 10:39:56MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:38:12MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:38:06MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:37:32MM7BDW ALL MM7BDW 24
2021-06-19 10:37:31MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 10:37:30MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:37:19MM7BDW ALL MM7BDW 5
2021-06-19 10:37:19MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 10:37:18MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:37:17MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:37:16MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:36:51MM7BDW ALL MM7BDW 25
2021-06-19 10:36:46MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-06-19 10:36:01MM7BDW ALL MM7BDW 44
2021-06-19 10:35:24MM7BDW ALL MM7BDW 31
2021-06-19 10:34:53MM7BDW ALL MM7BDW 28
2021-06-19 10:34:32MM7BDW ALL MM7BDW 15
2021-06-19 10:34:24MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-06-19 10:34:11MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 10:34:00MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-06-19 10:33:48MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-06-19 10:32:36MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:32:03MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:32:00MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-06-19 10:31:59MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:31:59MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 10:31:58MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:31:53MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:31:19MM7BDW ALL MM7BDW 25
2021-06-19 10:30:55MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-06-19 10:30:30MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:30:12MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 10:29:48MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 10:29:13MM7BDW ALL MM7BDW 27
2021-06-19 10:28:56MM7BDW ALL MM7BDW 13
2021-06-19 10:28:15MM7BDW ALL MM7BDW 33
2021-06-19 10:28:07MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:28:02MM7BDW ALL MM7BDW 5
2021-06-19 10:27:51MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-06-19 10:27:09MM7BDW ALL MM7BDW 25
2021-06-19 10:27:02MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:26:53MM7BDW ALL MM7BDW 9
2021-06-19 10:26:44MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:26:37MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 10:26:20MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 10:24:59MM7BDW ALL MM7BDW 16
2021-06-19 10:24:54MM7BDW ALL MM7BDW 0
2021-06-19 10:24:35MM7BDW ALL MM7BDW 15
2021-06-19 10:24:22MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 10:24:04MM7BDW ALL MM7BDW 13
2021-06-19 10:23:34MM7BDW ALL MM7BDW 25
2021-06-19 10:23:23MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-06-19 10:23:03MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 10:22:11MM7BDW ALL MM7BDW 27
2021-06-19 10:21:57MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 10:21:44MM7BDW ALL MM7BDW 6
2021-06-19 10:20:56MM7BDW ALL MM7BDW 48
2021-06-19 10:20:34MM7BDW ALL MM7BDW 16
2021-06-19 10:20:10MM7BDW ALL MM7BDW 21
2021-06-19 10:20:01MM7BDW ALL MM7BDW 4
2021-06-19 10:19:58MM7BDW ALL MM7BDW 1
2021-06-19 10:19:50MM7BDW ALL MM7BDW 8
2021-06-19 10:19:34MM7BDW ALL MM7BDW 7
2021-06-19 10:19:27MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 10:18:11MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 09:39:28MM7BDW ALL MM7BDW 10
2021-06-19 09:35:06MM7BDW ALL MM7BDW 2
2021-06-19 07:40:32MM7BDW ALL MM7BDW 3
2021-06-19 05:28:10KE7MTFALL KE7MTF 0
Alltime Heard List
Time (Europe/Dublin) Callsign Target Gateway
2021-06-19 19:16:57MM7BDW ALL MM7BDW
2021-06-19 05:28:10KE7MTFALL KE7MTF
2021-06-18 22:47:192IØUDRALL 2IØUDR
2021-06-18 21:11:15N2CTK*****E5OTh N2CTK
2021-06-18 20:19:22IT9INU/FT3ALL IT9INU
2021-06-18 13:12:37M3IHSALL M3IHS
2021-06-17 17:20:58MM7RGMALL MM7RGM
2021-06-17 16:39:49KC3KTOALL KC3KTO
2021-06-16 22:55:35MØPRFALL MØPRF
2021-06-16 12:13:45MØJCMALL MØJCM
2021-06-16 10:49:26KB3JFALL KB3JF
2021-06-15 22:34:442MØAIVALL 2MØAIV
2021-06-15 22:24:20PE4TALL PE4T
2021-06-14 18:02:47MM6RSPALL MM6RSP
2021-06-14 11:36:11MM7BYYALL MM7BYY
2021-06-11 19:45:122EØGVUALL GB7WF
2021-06-11 12:45:57GMØCQVALL GB7GD
2021-06-11 03:12:49KA3PZBALL KA3PZB
2021-06-10 20:48:01M7JXWALL M7JXW
2021-06-09 11:21:14M7TLFALL GB3CF
2021-06-08 15:50:00WC2FALL WC2F
2021-06-08 01:00:40KI5NHO/RODALL KI5NHO
2021-06-07 17:25:49PU2KTZALL PU2KTZ
2021-06-07 12:33:512EØVGOALL 2EØVGO
2021-06-05 01:55:08KI4NULALL KI4NUL
2021-06-04 05:00:08LU7HJLALL LU7HJL
2021-06-03 20:37:37MM7MCAALL MM7MCA
2021-06-02 22:21:05N4WIALL N4WI
2021-06-02 20:07:43KGØTR-7ALL KGØTR
2021-06-02 18:39:31GMØCSNALL GMØCSN
2021-05-31 13:19:33N7MYWALL N7MYW
2021-05-31 02:57:38KD5JDSALL KD5JDS
2021-05-30 14:00:39MM7CEHALL MM7CEH
2021-05-30 11:11:51EI9CFALL EI9CF
2021-05-29 13:19:11DO8SEBALL DO8SEB
2021-05-29 00:05:27VE3DGYALL VE3DGY
2021-05-28 23:58:44VE1ACSALL VE1ACS
2021-05-28 22:51:03KG5RJUALL KG5RJU
2021-05-28 08:53:12DU1CGCALL DU1CGC
2021-05-27 18:50:25KD8ZYNALL KD8ZYN
2021-05-25 18:44:55N4WI-FREDALL N4WI
2021-05-25 14:56:36ZR2CIAALL ZR2CIA
2021-05-25 00:04:27SSSSALL GB7CH
2021-05-23 19:56:20M7BUYALL M7BUY
2021-05-23 11:12:13KK6NDVALL K6PUW
2021-05-23 11:11:39W6PWM-NDALL K6PUW
2021-05-22 11:36:51G6YIQALL GB7SV
2021-05-21 11:03:44DO4NT*****EACxL DO4NT
2021-05-20 22:10:21IU8IPU/991ALL IU8IPU
2021-05-20 16:36:37WV4KALL WV4K
YSFReflector-Dashboard V 20210331-2 (GitID unknown) | Last Reload 2021-06-19, 19:17:27 (Europe/Dublin) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard